พุทธประวัติ

46-05 พระมหากัสสปะประกาศมติสงฆ์ไม่บัญญัติและไม่ถอนบัญญัติสิกขาบทเล็กน้อย