พุทธประวัติ

46-06 สงฆ์ปรับอาบัติทุกกฏแก่พระอานนท์