46-07 พระปุราณเถระจะทรงธรรมตามที่รับมาเฉพาะพระพักตร์ทางเข้าวิหารเวฬุวัน นครราชคฤห์

สมัยนั้น ท่านพระปุราณะเที่ยวจาริกในทักขิณาคิรีชนบท พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ ๕๐๐ รูป

คราวเมื่อพระเถระทั้งหลายสังคายนาพระธรรมและพระวินัยเสร็จแล้ว ได้พักอยู่ในทักขิณาคิรีชนบทตามเถราภิรมย์ แล้วเข้าไปหาพระเถระทั้งหลายที่พระวิหารเวฬุวัน อันเป็นสถานที่พระราชทานเหยื่อแก่กระแต เขตพระนครราชคฤห์ แล้วได้กล่าวสัมโมทนียะกับพระเถระทั้งหลาย แล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง

พระเถระทั้งหลายได้กล่าวกะท่านพระปุราณะ

"ท่านพระปุราณะ พระเถระทั้งหลายได้สังคายนาพระธรรมและพระวินัยแล้ว ท่านจงรับรู้พระธรรมและพระวินัยที่พระเถระทั้งหลายสังคายนาแล้ว"

ท่านพระปุราณะกล่าวว่า

"ท่านทั้งหลาย พระเถระทั้งหลายสังคายนาพระธรรมและพระวินัยเรียบร้อยแล้วหรือ

แต่ว่าข้าพเจ้าได้ฟัง ได้รับมาเฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาคด้วยประการใด จักทรงไว้ด้วยประการนั้น"

 

 

อ้างอิง : พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๗ ข้อที่ ๖๒๓ หน้า ๒๕๔