พุทธประวัติ

46-01 พระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีแสดงวัตถุ ๑๐ ประการ ว่าเป็นวินัย