46-16 พระอรหันตเถระทั้งหลายไปหาพระเรวตะเถระ จุฬาตรีคูณ (สังคัม) แม่น้ำยมุนาและแม่น้ำคงคามาบรรจบกัน

ครั้งนั้น พระเถระทั้งหลายกำลังปรึกษากัน ได้คิดว่า

"อธิกรณ์นี้หยาบช้า กล้าแข็งนัก ไฉนหนอ พวกเราจักได้ฝักฝ่ายที่เป็นเหตุให้มีกำลังกว่าในอธิกรณ์นี้"

ครั้งนั้น ท่านพระเรวตะอาศัยอยู่ในโสเรยยนคร เป็นพหูสูต ชำนาญในคัมภีร์ ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา เป็นผู้ฉลาด เฉียบแหลม เป็นนักปราชญ์ มีความละอาย มีความรังเกียจ ใคร่ต่อสิกขา พระเถระทั้งหลายคิดกันว่า

"ท่านพระเรวตะนี้แล อาศัยอยู่ในโสเรยยนคร เป็นพหูสูต ชำนาญในคัมภีร์ ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา เป็นผู้ฉลาด เฉียบแหลม เป็นนักปราชญ์ มีความละอาย มีความรังเกียจ ใคร่ต่อสิกขา ถ้าพวกเราได้ท่านพระเรวตะไว้เป็นฝักฝ่าย เมื่อเป็นเช่นนี้ พวกเราจักมีกำลังกว่าในอธิกรณ์นี้"

ท่านพระเรวตะได้ยินถ้อยคำของพระเถระทั้งหลายปรึกษากันอยู่ด้วยทิพโสตธาตุอันหมดจด ล่วงเสียซึ่งโสตธาตุแห่งมนุษย์ ครั้นแล้ว จึงคิดว่า

"อธิกรณ์นี้หยาบช้า กล้าแข็ง ข้อที่เราจะท้อถอยในอธิกรณ์เห็นปานนั้นไม่สมควรแก่เราเลย ก็แลบัดนี้ ภิกษุเหล่านั้นจักมาหาเรา คลุกคลีกับพวกเธอจักอยู่ไม่ผาสุก ถ้ากระไร เราควรไปเสียก่อน"

ครั้งนั้น ท่านพระเรวตะได้ออกจากเมืองโสเรยยะไปสู่เมืองสังกัสสะ ที่นั้น พระเถระทั้งหลายได้ไปสู่เมืองโสเรยยะ แล้วถามว่า

"ท่านพระเรวตะไปไหน"

พวกเขาตอบอย่างนี้ว่า

"ท่านพระเรวตะนั้นไปเมืองสังกัสสะแล้ว"

ต่อมา ท่านพระเรวตะได้ออกจากเมืองสังกัสสะไปสู่เมืองกัณณกุชชะ พระเถระทั้งหลายพากันไปเมืองสังกัสสะ แล้วถามว่า

"ท่านพระเรวตะไปไหน"

พวกเขาตอบอย่างนี้ว่า

"ท่านพระเรวตะไปเมืองกัณณกุชชะแล้ว"

ครั้งนั้น ท่านพระเรวตะได้ไปจากเมืองกัณณกุชชะสู่เมืองอุทุมพร พระเถระทั้งหลายจึงพากันไปเมืองกัณณกุชชะ แล้วถามว่า

"ท่านพระเรวตะไปไหน"

พวกเขาตอบอย่างนี้ว่า

"ท่านพระเรวตะนั้นไปเมืองอุทุมพร"

ครั้งนั้น ท่านพระเรวตะได้ไปจากเมืองอุทุมพรสู่เมืองอัคคฬปุระ ท่านพระเถระทั้งหลายจึงพากันไปเมืองอุทุมพร แล้วถามว่า

"ท่านพระเรวตะไปไหน"

พวกเขาตอบอย่างนี้ว่า

"ท่านพระเรวตะนั้นไปเมืองอัคคฬปุระ"

ครั้งนั้น ท่านพระเรวตะได้ไปจากเมืองอัคคฬปุระสู่สหชาตินคร พระเถระทั้งหลายพากันไปเมืองอัคคฬปุระ แล้วถามว่า ท่านพระเรวตะไปไหน พวกเขาตอบอย่างนี้ว่า

"ท่านพระเรวตะนั้นไปสหชาตินครแล้ว"

พระเถระทั้งหลายไปทันท่านพระเรวตะที่สหชาตินคร

 

 

อ้างอิง : พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๗ ข้อที่ ๖๔๑ หน้า ๒๖๕-๒๖๖