พุทธประวัติ

46-22 พระเรวตะเถระสนทนากับพระเถระในเวสาลีผู้เป็นสัทธิวิหาริกพระอานนท์