พุทธประวัติ

46-23 ท่านพระสัมภูตสาณวาสีถามท่านพระสัพพกามีว่าใครเป็นธรรมวาที