พุทธประวัติ

46-24 สงฆ์วินิจฉัยอธิกรณ์ด้วยอุพพาหิกวิธี