พุทธประวัติ

46-25 พระเรวตะสังคายนาพระวินัยครั้งที่ ๓ ที่วาลิการาม เมืองเวสาลี