1. บทนำ | อภิระบบแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า | พุทธวงศ์ | ตอนที่ 1/31

1. บทนำ | อภิระบบแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า | พุทธวงศ์ | ตอนที่ 1/31


แสงธรรมแห่งพระไตรปิฎก คือโครงการพระไตรปิฎกเสียง จัดทำขึ้น โดยมูลนิธิอุทยานธรรม เพื่อมุ่งธำรงธรรมของพระศาสดาและรักษาธรรมบริสุทธิ์ ให้คงอยู่คู่โลกสืบไป โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ ต้องการให้พุทธศาสนิกชน ทุกเพศ ทุกวัย เข้าถึงคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรง ด้วยรูปแบบสื่อเสียง เพื่อให้เกิดอรรถรสและธรรมรส มูลนิธิหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพุทธชนทั้งหลายจะใช้สื่อพุทธธรรมนี้ อย่างแพร่หลายในชีวิตประจำวัน เพื่อเหนี่ยวนำให้เกิดอริยชนเพิ่มมากขึ้น

อภิระบบแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย

ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นความบริสุทธิ์บริบูรณ์สูงสุด ในความมีอยู่เป็นอยู่ทั้งปวง เป็นที่สุดแห่งวิวัฒนาการ จึงเป็นที่ปรารถนาของมหาเทพ มหาพรหมจำนวนมาก หลายท่านได้ทุ่มเทบำเพ็ญบารมีเพื่อพุทธภูมิ กระนั้นก็มีน้อยนักที่ประสบความสำเร็จสูงสุดได้

การมีพระพุทธเจ้ามากนั้นเป็นการดีต่อสรรพจิตในจักรวาลทั้งหลาย โครงการแสงธรรมแห่งพระไตรปิฎก จึงได้รวบรวม พุทธวงศ์ โดยวิภังค์และสังคณี อย่างเป็นระบบ ครบถ้วน กระบวนการบำเพ็ญเพียรที่ถูกต้อง ได้ผลจริง จนถึงพระสัพพัญุตญาณอันไร้ขอบเขต เป็นที่พึ่งสูงสุดแก่สรรพจิตทุกจักรวาล เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และแบบอย่างอันประเสริฐยิ่ง แก่กัลยาณชนทั้งหลาย

ขอเชิญรับฟังได้ ณ บัดนี้

ขอขอบคุณ ดนตรีประกอบ
"พระโพธิ์แก้ว"
จำรัส เศวตาภรณ์
Green Music Co.,Ltd.
www.greenmusic.org

-------------

ดาวน์โหลดพระไตรปิฎกเสียงสมจริงได้ที่
www.uttayarndham.org หรือ www.soundcloud.com/uttayarndham