7. สุมนพุทธวงศ์ที่ ๔ | อภิระบบแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า | พุทธวงศ์ | ตอนที่ 7/31

7. สุมนพุทธวงศ์ที่ ๔ | อภิระบบแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า | พุทธวงศ์ | ตอนที่ 7/31


ขอขอบคุณ ดนตรีประกอบ
"พระโพธิ์แก้ว"
จำรัส เศวตาภรณ์
Green Music Co.,Ltd.
www.greenmusic.org

-------------

ดาวน์โหลดพระไตรปิฎกเสียงสมจริงได้ที่
www.uttayarndham.org หรือ www.soundcloud.com/uttayarndham