โภชนทานสูตร - การให้โภชนะ
เทวทูตสูตร -  เทวทูต ๕

เทวทูตสูตร - เทวทูต ๕

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี สมัยนั้นแล พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่า