วิภังคสูตรที่ ๒ -  อินทรีย์ ๕ เป็นสุข ทุกข์ และอทุกขมสุข

วิภังคสูตรที่ ๒ - อินทรีย์ ๕ เป็นสุข ทุกข์ และอทุกขมสุข

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย์ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเป็นไฉน คือ สุขินทรีย์ ทุกขินทรีย์ โสมนัสสินทรีย์ โทมนัสสินทรีย์ อุเปกขินทรีย์ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า

วิภังคสูตรที่ ๒ - หน้าที่ของอินทรีย์ ๕

วิภังคสูตรที่ ๒ - หน้าที่ของอินทรีย์ ๕

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “ดูกรภิกษุทั้งหลาย อินทรีย์ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเป็นไฉน คือ สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์

วิภังคสูตร - วิธีเจริญอิทธิบาท ๔

วิภังคสูตร - วิธีเจริญอิทธิบาท ๔

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “ดูกรภิกษุทั้งหลาย อิทธิบาท ๔ เหล่านี้ อันภิกษุเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้ว ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก ก็อิทธิบาท ๔ อันภิกษุเจริญแล้วอย่างไร กระทำให้มากแล้วอย่างไร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า