1-34 ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ณ เวฬุวันมหาวิหาร

1-34 ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ณ เวฬุวันมหาวิหาร

วันที่ท่านพระสารีบุตรบรรลุอรหัตตผลนั้น ในเวลาบ่ายมีการประชุมสงฆ์ที่เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต ณ พระเวฬุวันวิหาร อันประกอบด้วยองค์ ๔ คือ เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ อยู่ในมาฆฤกษ์ ที่มีภิกษุ ๑,๒๕๐ รูปมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย ซึ่งภิกษุที่ร่วมประชุมล้วนเป็นพระอรหันตขีณาสพ ผู้ได้อภิญญา 6 และเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาที่พระพุทธองค์ทรงประทานบรรพชาให้

 1-45 พระผู้มีพระภาคให้โอวาทพระราหุล - การพิจารณาและชำระกรรม ๓

1-45 พระผู้มีพระภาคให้โอวาทพระราหุล - การพิจารณาและชำระกรรม ๓

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน เขตพระนครราชคฤห์ ก็สมัยนั้นแล ท่านพระราหุลอยู่ ณ ปราสาทชื่อว่าอัมพลัฏฐิกา ครั้งนั้น เวลาเย็น พระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่เร้นอยู่แล้ว เสด็จเข้าไปยังอัมพลัฏฐิกาปราสาทที่ท่าน พระราหุลอยู่ ท่านพระราหุลได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกล จึงปูลาดอาสนะและตั้งน้ำ สำหรับล้างพระบาทไว้

17-4 พระผู้มีพระภาคทรงเยี่ยมไข้พระวักกลิ

17-4 พระผู้มีพระภาคทรงเยี่ยมไข้พระวักกลิ

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน ใกล้พระนครราชคฤห์ สมัยนั้นแล ท่านพระวักกลิอาพาธ มีทุกข์ เป็นไข้หนัก ได้รับทุกขเวทนา พักอยู่ที่นิเวศน์ของนายช่างหม้อ ครั้งนั้น ท่านพระวักกลิ เรียกภิกษุผู้อุปัฏฐากทั้งหลายมา แล้วกล่าวว่า บริเวณที่คาดว่าเป็นพระคันธกุฏีในวิหารเวฬุวัน